Van Ochten Hypotheekadvies

voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Nationale hypotheek garantie

De veiligste manier van wonen

Een huis kopen is een belangrijke stap. Zeker als het uw eerste is. Een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) scheelt u zorgen, en levert bovendien een lage rente op. Een NHG kan worden verkregen op elke hypotheekvorm, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die je kan aanvragen als je een hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van je huis. Mocht je onverhoopt in betalingsproblemen raken, kan met deze garatie in bepaalde gevallen ( echtscheiding, werkloosheid, arbeitsongeschiktheid ) de restschuld kwijtgescholden worden.

Voor de garantie moet u eenmalig een premie betalen. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 1 % over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

De voordelen van NHG

Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woning garant voor het door u geleende bedrag. Daardoor rekent de geldverstrekker een lagere rente. Deze korting die u krijgt op de rente als de NHG wordt toegekend kan zelfs oplopen tot 0,9%. Van dit voordeel blijft u jaarlijks profiteren.

Komt u in aanmerking?

U kunt een hypotheek met NHG aanvragen via uw geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of u aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De maximale hypotheek inclusief kosten voor aankoop is per 1 juli 2014: € 265.000
  • Per 1 juli 2015 wordt deze verlaagd naar € 245.000,-
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 265.000.
  • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
  • Bij nieuwbouw moet er een Keurmerk GarantieWoning of een goedgekeurde insolventieverzekering aanwezig zijn.

Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woning garant voor het door u geleende bedrag. Daardoor rekent de geldverstrekker een lagere rente. Deze korting die u krijgt op de rente als de NHG wordt toegekend kan zelfs oplopen tot 0,9%. Van dit voordeel blijft u jaarlijks profiteren.

Woningbehoud of verkoop woning?

Een geldnemer kan om uiteenlopende redenen overwegen zijn woning te verkopen. Te denken valt aan een verhuizing in verband met gezinsuitbreiding of een nieuwe baan. Iemand kan ook overwegen de woning in de verkoop te zetten, omdat hij verwacht de woning niet meer te kunnen betalen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat hij in scheiding ligt of werkloos is geworden . Ook kan sprake zijn van een gedwongen verkoop op initiatief van de geldverstrekker. In alle gevallen is het van belang dat geldnemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor woningbehoud alsmede de voorwaarden die gelden voor de kwijtschelding van een eventuele restschuld. Hieronder staat in een aantal stappen beschreven wat NHG in deze situaties van geldnemers, geldverstrekkers en betrokken intermediairs verwacht.

Bekijk de vijf stappen voor snelle duidelijkheid over mogelijkheden NHG

Stap 1: afstemming tussen geldnemer en geldverstrekker NHG verwacht van geldnemers dat zij altijd zo snel mogelijk contact opnemen met hun geldverstrekker, voordat zij definitief besluiten de woning in de verkoop te zetten. Ook als geldnemers denken de woning niet meer te kunnen betalen, omdat zij bijvoorbeeld gaan scheiden, blijken er namelijk relatief vaak mogelijkheden tot woningbehoud. Daarmee kan een verkoop met verlies worden voorkomen! Ook makelaars doen er goed aan hun klanten hierop te wijzen. En hypotheekadviseurs kunnen uiteraard een belangrijke rol spelen en namens de geldnemer met de geldverstrekker contact opnemen.

Stap 2: inkomens- en vermogenstoets Met geldverstrekkers is afgesproken dat voor geldnemers in probleemsituaties altijd een inkomens- en vermogenstoets wordt uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of en in hoeverre de hypotheeklasten op basis van de actuele situatie betaalbaar zijn. De hypotheekadviseur kan de geldnemer helpen bij het aanleveren van de hiertoe noodzakelijke gegevens en documenten. Het is belangrijk in een vroeg stadium te weten of de hypotheek al dan niet betaalbaar is. Bij voldoende inkomen en/of vermogen is de verkoop namelijk vrijwillig en scheldt NHG een eventuele restschuld niet kwijt. Als blijkt dat er onvoldoende inkomen en vermogen is om de lening te betalen, dan komen geldnemers in aanmerking voor kwijtschelding van een eventuele restschuld. Zie hiervoor de voorwaarden die hieraan gesteld worden. Maar zelfs dan hoeft verkoop van de woning niet onvermijdelijk te zijn.

Stap 3: onderzoek naar woningbehoud Want juist wanneer het inkomen onvoldoende blijkt te zijn om de maandlasten te blijven betalen, bieden veel geldverstrekkers oplossingen waardoor de hypotheek passend kan worden gemaakt . In de praktijk blijkt dat een groot deel van de geldnemers graag in de eigen woning blijft wonen, zeker als zij tijdig geïnformeerd worden over de mogelijkheden. NHG werkt hier graag aan mee en biedt in bepaalde gevallen aanvullende mogelijkheden waaronder de Haircut-regeling, om behoud van de woning mogelijk te maken. Hypotheekadviseurs kunnen geldnemers bij dit proces ondersteunen. Zie hier voor een verdere toelichting op de Haircut-regeling.

Stap 4: beperken restschuld Als verkoop van de woning toch onvermijdelijk blijkt, is het belangrijk om de restschuld zo veel mogelijk te beperken. Ten eerste dienen geldnemers betalingsachterstanden te voorkomen en de woning in goede staat te houden. Met een makelaar wordt voor een verkoopstrategie gekozen om een optimale opbrengst van de woning te realiseren.

Stap 5: duidelijkheid over kwijtschelding Een restschuld wordt door NHG aan de geldnemer kwijtgescholden als het inkomen en vermogen door een 'life event' (relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner) onvoldoende is om de hypotheeklasten te dragen. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor kwijtschelding dat de geldnemer meewerkt om het verlies zo laag mogelijk te houden.